Kategorie produktů   

MIKASEPT SPRAY - 500 ml

  MIKASEPT SPRAY - 500 ml
   
   
  Tekutý alkoholový dezinfekční prostředek pro rychlou dezinfekci malých ploch, zdravotnických prostředků, povrchů, předmětů, nedostupných míst a nástrojů postřikem. Vlastnosti: Spolehlivý širokospektrální dezinfekční prostředek. Účinný proti bakteriím (včetně MRSA), kvasinkám i mikroskopickým kvasinkovým houbám. Jednoduše se aplikuje postřikem a má okamžitý účinek, neředí se. Rychle zasychá, na povrchu nezanechává skvrny a je šetrný k povrchům. Přípravek prokázal deklarovanou účinnost na MRSA v čase 5 min. Účinné látky ve 100g přípravku: Ethanol 50g, Propan-2-ol 22g Oblast použití: zdravotnická zařízení, polikliniky, domovy důchodců, soc. ústavy, lázeňství ordinace, ambulance, vyšetřovny, domácí péče kosmetika, kadeřnictví, manikůra, pedikůra Spektrum účinnosti: A, (B), C, T, M, V, MRSA Způsob použití: Koncentrovaný MIKASEPT Sprej se pomocí rozprašovače aplikuje na plochu zbavenou viditelných mechanických nečistot. Plochy, nedostupná mista, povrchy předmětů, nástrojů se nechají zaschnout, neotírají se. Doporučené dávkování 40 - 50 ml/m? . Doba působení přípravku 1 - 3 minuty. Skladování: Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +25 °C. Pokyny pro zacházení: Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky ( pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, uzavřené místnosti větrejte. Při práci s MIKASEPTEM SPREJ nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem. Upozornění: Chránit před dětmi! Koncentrát nevylévat do odpadu! Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte elektrické a osvětlovací do výbušného prostředí. P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337-P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte písek, oxid uhličitý, práškový hasící přístroj. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních. Nebezpečné látky: Ethanol (Index: 603-002-00-5) Propan-2-ol (Index: 603-117-00-0) alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy (ES: 270-325-2) Přípravek pro profesionální použití. N_B_XP
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  00
   
   
  © ILOS Prof-Vybavení salónů
  « Předchozí