MIKASEPT GALEN 1 l

Objednací číslo:080855
Typická doba dodání:Skladem
Záruční doba:24 měsíců

239 Kč s DPH

počet

Popis výrobku: MIKASEPT GALEN 1 l

Tekutý koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek určený k dezinfekci nástrojů, předmětů z kovu, skla a plastů.

Vlastnosti: Účinný proti bakteriím, vírům (včetně TBC), virům, kvasinkám i vláknitým houbám, likviduje potenciálně patogenní mykobakterie a bakterie komplexu M. tuberculosis. Nepůsobí agresivně na čištěné materiály, obsahuje inhibitor koroze.

Účinné látky ve 100g přípravku: Glutaraldehyd 5g, Glyoxal 8g

Oblast použití:
 
 • nemocniční zařízení, soukromá praxe
 • operační sály, oddělení centrální sterilizace, ordinace laboratoře
 • kadeřnictví, kosmetická péče, tetovací salony

 • Spektrum účinnosti: A, B, T, M, V
 • Dávkování MIKASEPTU GALEN (nástrojová dezinfekce)

  PoužitíKoncentraceSpektrum účinnostiDoba působení
  Baktericidní a virucidní působení1,5%
  2,0%
  A, B, V
  A, B, V
  30 min
  15 min
  Působení proti mykobakteriím a TBC2,0%A, B, V, T, M, V30 min  Způsob použití: Před použitím naředit na danou koncentraci studenou vodou. Použité nástroje, předměty se vloží do předem připraveného roztoku MIKASEPTU GALEN, dbá se o dokonalé smočení.
  Po předepsané době expozice se nástroje, předměty vyjmou z roztoku a opláchnou pitnou vodou, poté se sterilizují.
  Pro běžnou dezinfekci se roztoky připravují čerstvé. Dle stupně biologického znečištění se roztok používá max. 14 dní v uzavřených nádobách.

  Skladování: Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +35 °C.

  Pokyny pro zacházení: Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte o dobré větrání. Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

  Upozornění: Chránit před dětmi! Koncentrát nevylévat do odpadu!
 • Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P260 Nevdechujte páry.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle nebo obličejový štít.
  P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
  P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  P363 Kontaminovaný oděv předopětovným použitím vyperte.
  P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P304+341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzducha ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
  P405 Skladujte uzamčené.
  P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečnou látku
  P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P321 Odborné ošetření místně příslušný lékař.

  Nebezpečné látky:
  Glyoxal (CAS107-22-2), Glutaraldehyd (CAS 111-30-8), 2-propylenheptanol, etoxylovaný, Alkylestery kyseliny fosforečné (CAS 68307-94-8)

  Přípravek pro profesionální použití.

Dotaz k výrobku

Zajímají Vás další informace o produktu? Chcete znát přesný termín dodání? Zeptejte se!
 

aktuální
novinky
v emailu
Přihlašte se k odběru novinek a buďte v obraze