Kategorie produktů   

MIKASEPT GAL 1l

  MIKASEPT GAL 1l
   
   
  Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek pro povrchovou dezinfekci a čistění všech omyvatelných ploch zdravotnických prostředků. Vlastnosti: Mikasept GAL je účinný proti bakteriím (včetně TBC a MRSA), kvasinkám, plísním a neobaleným virům. Používá se ve zředěné formě. Je vhodný na ruční i strojovou dezinfekci a čištění, má vynikající dezinfekční a mycí účinky. Doporučujeme stídat s Mikaseptem KAS . Účinné látky ve 100g přípravku: Glyoxal 8g, Glutaraldehyd 5g Obsahuje: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, Glutaraldehyd, Glyoxal Oblast použití: zdravotnická zařízení, léčebné zařízení, laboratoře výrobny infuzních roztoků a všech lékových forem prádelny, sanitární místnosti, sociální zařízení instituce, školy, školky, doprava Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, V, MRSA Dávkování MIKASEPTU GAL (plošná dezinfekce) Použití Koncentrace Doba expozice Baktericidní a fungicidní účinnost 10ml/l 15ml/l 1 hodina 30 minut Baktericní účinnost (MRSA) 15ml/l 1 hodina Virucidní účinnost 10-30ml/l do zaschnutí Způsob použití: Před použitím naředit na vhodnou koncentraci studenou vodou. Plochy a předměty umýt a nechat zaschnout. K připravenému roztoku nepřidávat jiný dezinfekční nebo čistící přípravek. 10 l naředěného pracovního roztoku MIKASEPTU GAL postačí na ošetření 60 - 100 m 2 pracovní plochy, dle stupně znečištění. Skladování: Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +25 °C. Pokyny pro zacházení: Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, uzavřené místnosti větrejte. Při práci s MIKASEPTEM GAL nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem. Upozornění: Chránit před dětmi! Koncentrát nevylévat do odpadu! Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H370 Způsobuje poškození orgánů. Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 Nevdechujte aerosoly, mlhu. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle nebo obličejový štít. P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P304+341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzducha ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečnou látku P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P321 Odborné ošetření místně příslušný lékař. První pomoc: PŘI NADÝCHÁNÍ: Vynést postiženého na čersvý vzduch, při obtížích vyhledat lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OCČÍ: Vyjměte kontaktní čočky. Oči promývejte velkým množstvím pokud možno vlahé tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte blékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Vypláchnout ústa velkým množstvím vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaře. Nebezpečné látky: Alkohol C 10 - 16, ethoxylované sírany sodné soli (ES: 500-223-8) Ethandial (Index: 605-016-00-7) Pentandial (Index: 605-022-00-X) Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether (CAS: 166736-08-9) N_B_XP
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  00
   
   
  © ILOS Prof-Vybavení salónů
  Následující »